-:- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา   สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่หาความรู้ เชิดชูจริยธรรม -:- 
 
นายไพรัตน์  กลิ่นทับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
-:- -:- -:- -:- -:-


 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ปี พ.ศ.
1 นายสงวน คงชู 2512 - 2520
2 นายสิงห์ พงษ์สุทธิ 2520 - 2524
3 นายเรืองยศ สุทธิวิกัย 2524 (รักษาการแทน)
4 นายประเสริฐ บุญฤทธิ์ 2524 - 2528
5 นางกิติมา ศศะนาวิน 2528 - 2531
6 นายธรรมนูญ ควรเรื่อย 2531 - 2532
7 นายบุญชู ดิษฐ์แก้ว 2532 - 2539
8 นายนาก นาคพงษ์ 2539 - 2543
9 นางราตรี ทับทิมหล้า 2543 - 2543
10 นางสาวดวงรัตน์ พลูสวัสดิ 2544 (รักษาการแทน)
11 นายเดชา สมบรูณ์พงษ์กิจ 2544 - 2544
12 นายศักดิ์ไทย ชัยวิรัตน์ 2544 - 2547
13 นายวิเชียร ทรงศรี 2547 - 2551
14 นายสำรวจ หมื่นแก้ว 2551 - 2554
15 นายวินัย ชำนาญผา 2554 - 2559
16 นายไพรัตน์ กลิ่นทับ 2559 - ปัจจุบัน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

เว็บไซต์ครูในโรงเรียน


เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ


หน่วยงานทางการศึกษา


เขตพื้นที่การศึกษา


รวม Link สพม.


โครงการโรงเรียนในฝัน

กองวิจัยตลาดแรงงาน