-:- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา   สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่หาความรู้ เชิดชูจริยธรรม -:- 
 
นายไพรัตน์  กลิ่นทับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
-:- -:- -:- -:- -:-


 

 การซ้อมการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 ของโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
      วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น. โรงเรียนเนินกุ่มวิทยาได้จัดให้มีการซ้อมการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 เป็นครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากศึกษานิเทศก์เขต 39 และอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการประเมินฯ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. ศน.เดชา พลกันยิ้ม 2. ศน.กนกวรรณ มโนตั้งวรพันธ์ 3. ศน.ประเทือง วงศ์ประเสริฐ 4. ศน.ทัศนีย์ ประสันนาการ 5. อ.สุจินต์ คัชมาตย์ 6. อ.สมเกตุ จันทรศิริศรี 7. อ.สรัญญา ชำนาญผา 8. อ.แน่งน้อย มาเนียม 9. อ.กรองกาญจน์ สิงห์เรือง และ 10. อ.นงนุช วิริยานุกูล มาเป็นคณะกรรมการสำหรับการซ้อมประเมินฯ ในการประเมินในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนเนินกุ่มวิทยาจึงขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการในการซ้อมประเมินฯ ในครั้งนี้ และได้ให้คำแนะนำสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนจะขอนำสิ่งที่คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำไปปรับปรุงใช้ในแต่ล่ะกิจกรรมสำหรับการซ้อมการประเมินฯ ในครั้งต่อไป
[วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555]
 


 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

เว็บไซต์ครูในโรงเรียน


เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ


หน่วยงานทางการศึกษา


เขตพื้นที่การศึกษา


รวม Link สพม.


โครงการโรงเรียนในฝัน

กองวิจัยตลาดแรงงาน