-:- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา   สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่หาความรู้ เชิดชูจริยธรรม -:- 
 
นายไพรัตน์  กลิ่นทับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
-:- -:- -:- -:- -:-


 


     โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 4 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก การก่อตั้งโรงเรียนเป็นความคิดริเริ่มของ นายสวัสดิ์ จินดาวัฒนาและประชาชนได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์และที่ดินจำนวน 33 ไร่ 50 ตารางวา

     ในการก่อตั้งครั้งแรกได้สังกัดกองกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในขณะนั้น ดร.ก่อ สวัสพานิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้เปิดเรียน เมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2512

     รับนักเรียน ครั้งแรกจำนวน 30 คน มีครู 2 คน โดยฝากเรียนกับโรงเรียน ชุมชน 3 บ้านเนินกุ่มประชานุกูล มีนายสงวน คงชู เป็นครูใหญ่คนแรก

ปี พ.ศ 2513เปิดอาคารเรียนหลังแรก อาคาร 212 ก.โดย ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2521เปิดอาคารเรียน อาคาร 216 ค. (อาคาร 2 ชั้น ครึ่งหลัง)
ปี พ.ศ. 2525โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7
ปี พ.ศ. 2527โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ มพช.2 รุ่น 7
ปี พ.ศ. 2528 เปิดอาคารเรียน CS 208 A และอาคารฝึกงาน GEN HI
ปี พ.ศ 2528โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2529โรงเรียนเข้าร่วมโครงการนิเทศภายใน
ปี พ.ศ. 2529โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้นำการใชัหลักสูตร
ปี พ.ศ. 2529โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้นำด้านสุขศึกษา และพลานามัย
ปี พ.ศ. 2530โรงเรียนได้รับเลือกการเป็นผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาดีเด่น
ปี พ.ศ. 2535เปิดอาคารเรียน อาคาร 108 ล. (อาคาร 100 ปี กรมสามัญศึกษา) ซึ่งสร้างแทนอาคาร อาคาร 212 ก.
ปี พ.ศ. 2537โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2540เปิดอาคารหอประชุมโรงอาหารแบบ 100/27

     ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 33 ไร่ 50 ตารางวา ประกอบด้วย อาคารเรียนจำนวน 2 หลังครึ่ง หอประชุม 1 หลัง อาคารฝึกงาน 2 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

เว็บไซต์ครูในโรงเรียน


เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ


หน่วยงานทางการศึกษา


เขตพื้นที่การศึกษา


รวม Link สพม.


โครงการโรงเรียนในฝัน

กองวิจัยตลาดแรงงาน