-:- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา   สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่หาความรู้ เชิดชูจริยธรรม -:- 
 
นายไพรัตน์  กลิ่นทับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
-:- -:- -:- -:- -:-


 
นายไพรัตน์  กลิ่นทับ
ผู้อำนวยการ
 
นายสงวน  บุญเจริญ
รองผู้อำนวยการ
 
นางพีรภาว์  รุ่งเรือง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นางพรทิพย์  สารผล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 
นางวงเดือน  ภู่ไพโรจน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นางณัฐนรี  ลัทธิวาจา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
 
นายเชิดชาย  มูลขำ
หัวหน้าบริหารงานกิจการนักเรียน
 
นางวงเดือน  ภู่ไพโรจน์
ค.บ. ภาษาไทย
 
นางสาวประคอง  อุมะ
กศ.ม. ภาษาไทย
 
นายพเยาว์  ดาด้วง
ค.บ. วิทยาศาสตร์
 
นางณัฐนรี  ลัทธิวาจา
ค.บ. วิทยาศาสตร์
นางพรทิพย์  สารผล
ค.บ. วิทยาศาสตร์
 
นายเชิดชาย  มูลขำ
ค.บ. วิทยาศาสตร์
นายปริญญา  บัวอาจ
ว.ทบ. วิทยาศาสตร์
 
นางอรวรรณ  น้อยอามาตย์
ค.บ. บรรณารักษศาสตร์
 
นายสุวัฒน์  น้อยอามาตย์
คบ. คณิตศาสตร์
 
นางพีรภาว์  รุ่งเรือง
กศ.บ. บริหารการศึกษา
นายรัชญา  จานตาดี
ค.บ. คณิตศาสตร์
 
นางสาวกนกพร  ทองสมบุญ
กศ.ม. การแนะแนว
 
นางอรวรรณ  น้อยอามาตย์
ค.บ. บรรณารักษศาสตร์
นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
ค.บ. สังคมศึกษา
 
นางสาวไพเราะ  เรืองจุ้ย
ค.บ. บรรณารักษศาสตร์
 
นายสัญญา  สาโท
วท.บ. พลศึกษา
 
นายจำลอง  เชื้อดี
ค.บ. เกษตรศาสตร์
 
นางรุ่งนภา  ลาภเจริญ
วท.บ. คอมพิวเตอร์
นายสุรพงษ์  นันทะสาร
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
นางสาวชนัดดา  คงเมือง
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
 
นายเนาวรัตน์  กิ่งเนตร
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
 
นางสาวพศวีร์  อ่ำกำเนิด
นศ.บ. นิเทศศาสตร์
 
นางชลอ  ทับทิม


 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

เว็บไซต์ครูในโรงเรียน


เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ


หน่วยงานทางการศึกษา


เขตพื้นที่การศึกษา


รวม Link สพม.


โครงการโรงเรียนในฝัน

กองวิจัยตลาดแรงงาน