-:- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา   สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่หาความรู้ เชิดชูจริยธรรม -:- 
 
นายไพรัตน์  กลิ่นทับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
-:- -:- -:- -:- -:- 
นายไพรัตน์  กลิ่นทับ
วุฒิทางลูกเสือ A.L.T
นายสุวัฒน์  น้อยอามาตย์
วุฒิทางลูกเสือ A.L.T.C
นายเชิดชาย  มูลขำ
วุฒิทางลูกเสือ S.S.W.B
นายสัญญา  สาโท
วุฒิทางลูกเสือ A.L.T

นายพเยาว์  ดาด้วง
วุฒิทางลูกเสือ S.S.W.Bนางณัฐนรี  ลัทธิวาจา
วุฒิทางลูกเสือ B.T.C
นายปริญญา  บัวอาจ
วุฒิทางลูกเสือ R.W.B
 
นางสาวไพเราะ  เรืองจุ้ย
วุฒิทางลูกเสือ -
นางรุ่งนภา  ลาภเจริญ
วุฒิทางลูกเสือ B.T.C


นายรัชญา  จานตาดี
วุฒิทางลูกเสือ S.S.W.Bนางอรวรรณ  น้อยอามาตย์
วุฒิทางลูกเสือ B.T.C
นางสาวประคอง  อุมะ
วุฒิทางลูกเสือ A.T.C
 
นางสาวกนกพร  ทองสมบุญ
วุฒิทางลูกเสือ B.T.C
นายสุรพงษ์  นันทะสาร
วุฒิทางลูกเสือ B.T.C


นายจำลอง  เชื้อดี
วุฒิทางลูกเสือ S.S.W.Bนางพรทิพย์  สารผล
วุฒิทางลูกเสือ S.S.W.B
นางพีรภาว์  รุ่งเรือง
วุฒิทางลูกเสือ A.T.C
 
นางสาวชนัดดา  คงเมือง
วุฒิทางลูกเสือ B.T.C
นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
วุฒิทางลูกเสือ S.S.W.B
 
นายเนาวรัตน์  กิ่งเนตร
วุฒิทางลูกเสือ -


 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

เว็บไซต์ครูในโรงเรียน


เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ


หน่วยงานทางการศึกษา


เขตพื้นที่การศึกษา


รวม Link สพม.


โครงการโรงเรียนในฝัน

กองวิจัยตลาดแรงงาน