-:- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา   สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่หาความรู้ เชิดชูจริยธรรม -:- 
 
นายไพรัตน์  กลิ่นทับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
-:- -:- -:- -:- -:-


 

    โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นทิศทางการพัฒนาการศึกษาโดยนำนโยบายด้านสังคมของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 เป็นหลัก และใช้หลักการ Direct Approach ที่มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร (SWOT) กำหนดกลยุทธ์เพิ่มเติม เพื่อแก้ภาวะวิกฤตของสภาพปัญหา ดังมีรายละเอียดของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์
    ภายในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา มีสิ่งแวดล้อมดี นักเรียนมีคุณธรรม และผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พันธกิจ
 • จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
 • จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและเน้นการมีส่วนร่วม
 • ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
 • สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณธรรม นำสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าประสงค์
 • ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีความเป็นไทยและทันต่อการเปลี่ยนแผลงของโลก
 • บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
 • โรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น
 • โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 • ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ของโรงเรียน
 • กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
 • กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
 • กลยุทธ์พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
 • กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนแห่งการเรียนรู้
 • กลยุทธ์สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณธรรม

เป้าหมายระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2554
มาตรฐาน เป้าหมายระดับคุณภาพ หมายเหตุ
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ดีมาก  
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก  
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดี  
มาตรฐานที่ 4 ผู้เขียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล ดี  
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นหลักสูตร ดีมาก  
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ อาชีพสุจริต ดี  
มาตรฐาน เป้าหมายระดับคุณภาพ หมายเหตุ
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ดีมาก  
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดีมาก  
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชน ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล ดีมาก  
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดี  
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการ บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ดีมาก  
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดี  
มาตรฐาน เป้าหมายระดับคุณภาพ หมายเหตุ
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ดี  
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาู้
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
ดีมาก  
ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทาง ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ดี  

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

เว็บไซต์ครูในโรงเรียน


เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ


หน่วยงานทางการศึกษา


เขตพื้นที่การศึกษา


รวม Link สพม.


โครงการโรงเรียนในฝัน

กองวิจัยตลาดแรงงาน